ZIA 40 S

ZIA 40 S

  • 线条简洁流畅,外观时尚
  • 狭窄的水槽边缘彰显流线型外观设计水槽
  • 独特设计的龙头安装区域,使沥水板看上去更大
  • 最小的带沥水板花岗岩水槽
  • 40厘米水槽柜的理想之选
  • 让备餐、清洗更轻松 - 即使是在小型厨房内
  • 经典设计,盆可左右对换,更多安装选择

您的ZIA 40 S 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 526006
This Product can be build in reversible
花岗岩 SILGRANIT
配件
To the configured product
This Product can be build in reversible
应用
ZIA 40 S

适合您的ZIA 40 S的护理产品

适用于 ZIA的更多产品