ZIA 9 E

ZIA 9 E

  • 线条简洁流畅,外观时尚
  • 均衡比例的对称设计
  • 中间的盆容量超大,转角半径略小
  • 紧凑型设计的沥水板,凹进去的沥水区域与花岗岩水槽融为一体
  • 适用于转角及直线型水槽柜

您的ZIA 9 E 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 526030
花岗岩 SILGRANIT
配件
To the configured product
ZIA 9 E

适合您的ZIA 9 E的护理产品

适用于 ZIA的更多产品