Kraichgau

Udržitelnost z principu

Vize udržitelnosti staví do centra pozornosti život s ohledem na budoucnost; jejím cílem je zajistit, aby využívání zdrojů v současnosti neovlivňovalo negativně potřeby následujících generací. Udržitelnost pro nás znamená: zacházet s respektem se vším, co nám bylo svěřeno.

Společnost BLANCO zaujala toto stanovisko již před více než dvaceti lety a zakotvila aspekty ekologické, hospodářské a sociální udržitelnosti jako nedílnou součást své firemní kultury. Udržitelný rozvoj společnosti vnímáme jako důležitý předpoklad ekonomické stability a dlouhodobého úspěchu.

V naší společnost tak máme již od roku 1993 pověřenou osobu pro ochranu životního prostředí a nebezpečné látky' která je do této funkce uvolněna. Již o dva roky později bylo téma 'Veřejnost a životní prostředí' zahrnuto ve směrnicích společnosti. Firma BLANCO je již řadu let členem sítě společností B.A.U.M. a v roce 2008 obdržela cenu BAUM 2008 za ochranu životního prostředí.

Roku 2012 byl na střeše logistického centra v Bruchsalu instalován fotovoltaický systém, jehož špičkový výkon představuje 900 kW; zátěž životního prostředí se tak snižuje o více než 600 tun emisí oxidu uhličitého ročně. Dalším přínosem ke snižování emisí CO2 je bloková tepelná elektrárna postavená v Sulzfeldu na ekologickou výrobu tepla a elektřiny.

Právě pro nás, jakožto rodinný podnik zakotvený v tomto regionu, představuje naše životní prostředí svět, ve kterém žijeme my a rodiny našich zaměstnanců. Proto je třeba je zachovat a chránit. To je také důvod, proč je u nás odpovědnost za ochranu životního prostředí zakotvena na úrovni vedení.

REACH – informace o nařízení (ES) č. 1907/2006