BLANCO

ONZE INSPANNINGEN VOOR HET MILIEU

PRINCIPE

De instandhouding en de bescherming van het milieu maken deel uit van onze bedrijfspolitiek. Wij zijn ons ervan bewust dat enkel een consequent inachtnemen van ecologische noden het economische succes van de onderneming blijvend kan garanderen. De bescherming van het milieu, kwaliteit en veiligheid op het werk maken integraal deel uit van ons beleid.

Producten en productieprocessen

 • Met milieuvriendelijk gedachte producten en productieprocessen leveren wij een actieve bijdrage aan de duurzame instandhouding van een leefbare omgeving.
 • Het verheugt ons dat de milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en herbruikbaarheid van producten steeds vaker een beslissende factor is in de concurrentie tussen bedrijven.
 • De naleving van wettelijke voorschriften volgen wij strikt op, maar wij willen nog verder gaan en de milieu-effecten van onze productie en producten tot een economisch verantwoord minimum terugbrengen.
 • Daarnaast willen wij een voortrekkersrol opnemen in onze branche. Ecologische inzichten passen wij consequent toe bij de ontwikkeling van nieuwe producten, bij de optimalisering van bestaande producten en productieprocessen en bij de keuze van onze grondstoffen.

Onze klanten

 • De vraag van onze klanten naar milieuvriendelijke, duurzame en herbruikbare producten wordt steeds onderzocht en waar mogelijk omgezet.
 • Wij voeren een open en op dialoog gerichte informatiepolitiek en lichten onze klanten in over de ecologische aspecten van onze productie.

Onze leveranciers

 • De keuze van onze leveranciers is voor de vervulling van onze ecologische aanspraken van groot belang. Daarom maken wij hen van bij de aanvang met onze ecologische richtlijnen en normen en de daaruit voortvloeiende gevolgen vertrouwd.
 • Vanzelfsprekend genieten die leveranciers onze voorkeur die zich intensief en geëngageerd met milieuvraagstukken bezighouden.

Het publiek

 • Wij voelen ons verplicht, uit eigen beweging, het publiek uitgebreid en eerlijk te informeren.
 • Openheid, bereidheid tot dialoog en verantwoordelijkheid zijn hiervoor de maatstaven.

Onze medewerkers

 • Veiligheid en gezondheid op het werk is onlosmakelijk verbonden met ons totale concept. Met geregelde controles van de werkplekken sporen wij gebreken op en verhelpen wij ze ook.
 • Wij verwachten van onze medewerkers dat zij hun verantwoordelijkheid voor het milieu bewust en consequent opnemen. De nodige kennis brengen wij over door middel van doelgerichte opleidingen.