BLANCO

Prawa autorskie

Materiał zdjęciowy BLANCO może być wykorzystywany wyłącznie do celów redakcyjnych i naukowych. Prawa autorskie należą do BLANCO GmbH + Co KG, Oberderdingen, i utrzymują się w pełnej mocy
w przypadku, gdy zdjęcia zostaną elektronicznie/ręcznie przeniesione do archiwum. Zdjęcia, które zostaną użyte, zmienione, powielone i/lub elektronicznie odrzeczywistnione, muszą być opatrzone informacją na temat źródła: "Zdjęcie: Blanco".

Kopiowanie/publikowanie zdjęć jest bezpłatne.

Prosimy jednak w przypadku druków o egzemplarz pokazowy, w przypadku filmu i mediów elektronicznych o krótkie powiadomienie.

Wyłączenie odpowiedzialności

BLANCO GmbH + Co KG nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność informacji udostępnianych na tej stronie. To samo odnosi się również do treści stron internetowych osób trzecich, do których odnosi się ta strona bezpośrednio lub pośrednio przez hiperłącza.