ZIA 9

ZIA 9

  • 线条简洁流畅,外观时尚
  • 水槽狭窄的边缘彰显水槽流线型外观设计
  • 花岗岩SILGRANI双盆水槽, 容量超大使用极为舒适

您的ZIA 9 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 516686
花岗岩 SILGRANIT
配件
To the configured product
ZIA 9

适合您的ZIA 9的护理产品

适用于 ZIA的更多产品